Brukeravtale

Sist oppdatert: 26.11.2020

Partene 

Denne avtalen («Avtalen») er inngått mellom Siffer Systemer AS («Siffer»), organisasjonsnummer 923344101, og den som registrerer seg som bruker («Kunden») av regnskapssystemet Siffer («Tjenesten»). Siffer og Kunden vil heretter i fellesskap omtales som “Partene”. 

Formål

Formålet med denne avtalen er å regulere brukervilkårene for regnskapssystemet som er utviklet og leveres til Kunden av Siffer. Tjenesten er ment å forenkle behandlingen av regnskapsopplysninger for Kunden. 

Tjenesten

Siffer leverer regnskapssystemet som en tjeneste. Kunden har kun bruksrett til Tjenesten så lenge avtaleforholdet vedvarer. 

Kunden inngår denne avtale ved opprettelse av bruker i Tjenesten. 

Den som inngår avtalen på vegne av Kunden bekrefter at han/hun har myndighet til å inngå avtalen på vegne av Kunden. Dersom vedkommende likevel ikke har myndighet til å inngå avtalen, forbeholder Siffer seg retten til å rette eventuelle krav mot vedkommende. 

Siffer skal sørge for retting av de feil i Tjenesten som antas å få betydning for Kundens bruk av Tjenesten. Kunden vil bli varslet ved alvorlige feil og sikkerhetsbrudd.

Siffer skal etter beste evne sørge for at Kunden har tilgang til Tjenesten til enhver tid. Kunden er likevel inneforstått med at det kan være nødvendig med noe nedetid i forbindelse med videreutvikling av Tjenesten, retting av feil eller uventede hendelser m.m. I den utstrekning det blir nødvendig med nedetid skal Siffer så tidlig som mulig varsle Kunden om tid og dato for nedetiden. Varslingsplikten gjelder likevel ikke ved alvorlige feil og/eller sikkerhetsmangler som krever umiddelbar retting.

Ved etableringen av avtaleforholdet og for å få tilgang til Tjenesten plikter Kunden å oppgi korrekt kontaktinformasjon. Kundens brukertilganger er personlige og kan ikke deles til andre.

Siffer skal etter beste evne gi Kunden nødvendig veiledning og opplæring i bruk av Tjenesten. Veiledningen og opplæringen vil skje elektronisk blant annet gjennom Tjenestens funksjoner, samt gjennom e-post.

Kunden eier selv data som Kunden registrerer i Tjenesten (Kundedata) og Kunden kan eksportere disse etter eget ønske. Det er likevel Siffer som eier data Tjenesten samler inn om Kundens bruksmønster (Bruksdata). Dette samles inn for å optimalisere funksjonalitet og drift av Tjenesten.

Kunden kan til enhver tid slette dataene Kunden selv har ført inn i Tjenesten, forutsatt at dette ikke vil være i strid med norsk rett. Siffer forbeholder seg likevel retten til å lagre registrerte regnskapsdata i opptil ett år etter sletting for å forhindre utilsiktet tap av data. Kunden kan i den utstrekning det er tillatt etter norsk rett sende en skriftlig henvendelse til Siffer dersom det er ønskelig at dataene skal slettes permanent før det har gått et år.

Kunden plikter i sin bruk av Tjenesten å overholde norsk lov og er innforstått med at ulovlig bruk kan lede til terminering av avtalen jf. punkt 8. Kunden er ansvarlig for ethvert tap Siffer måtte lide som følge av ulovlig bruk av Tjenesten fra Kundens side.

Kunden er ansvarlig for all regnskapsinformasjon som registreres i Tjenesten, samt opplysninger som sendes gjennom Tjenesten av Kunden til offentlige myndigheter.

Priser og betaling

For adgang og rett til å bruke Tjenesten forhåndsfaktureres Kunden et årlig vederlag i henhold til gjeldende prisliste. 

Siffer kan endre pris og prismodell med minimum én måneds varsel.

Ved manglende betaling har Siffer rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten, og å kreve den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.

Behandling av personopplysninger 

Siffer er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som direkte knyttes til Kunden i forbindelse med etableringen av avtaleforholdet slik som kontaktinformasjon.

Kunden står som behandlingsansvarlig for all informasjonen Kunden aktivt fører inn i Tjenesten slik som f.eks. regnskapsdata.

Formålet med Siffers behandling av personopplysninger er utelukkende å tilby Kunden en best mulig brukeropplevelse og for å optimalisere driften av Tjenesten.

Det vises for øvrig til Siffers personvernerklæring og som finnes tilgjengelig på Siffer sine nettsider. 

Opphavsrett

Siffer er eneeier av Tjenesten og relaterte immaterielle rettigheter, såfremt ikke annet fremgår av denne avtale. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til firmanavn, varemerker, programvarekode, tekster, grafikk, design og annet innhold på nettsidene og i Tjenesten.

Kunden plikter å respektere Siffers immaterielle rettigheter og skal avstå for handlinger som vil krenke disse rettighetene. 

Mislighold og krav om erstatning

Siffer er ikke ansvarlig for Kundedata og Kundens bruk av Tjenesten. Kunden er erstatningsansvarlig overfor Siffer for tap som oppstår som følge av ulovlig bruk av Tjenesten fra Kundens side.

Siffers erstatningsansvar er begrenset til direkte tap, og kan ikke overstige det årlige vederlaget i henhold til denne avtale. 

Avtalens varighet og opphør

Avtalen har en varighet på 12 måneder, og fornyes automatisk ved utløp av perioden. 

Kunden kan si opp Avtalen ved å kontakte Siffer før avtaleperiodens utløp.   

Siffer kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning ved mistanke om vesentlig mislighold eller annet misbruk av Tjenesten fra kundens side. 

Verneting og lovvalg

Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom en minnelig løsning ikke oppnås, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler i Norge, med Oslo tingrett som verneting i første instans. 

Avtalen er underlagt norsk lov.